Αρχική σελίδα » Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

   
 

Επιστολή προς τους Διευθυντές και τους Eκπαιδευτικούς

για τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας

«Κλείταρχος και Βερενίκη»

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, εκτιμώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της χώρας για την εμβάθυνση στην ελληνική γλώσσα, προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας Κλείταρχος και Βερενίκη στην Α/θμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021, εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.14/77690/ΦΔ/81130/Δ1.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, έχοντας ως σκοπό την καλλιέργεια του λεξιλογίου, των μορφοσυντακτικών δομών και του κειμενικού λόγου στο πλαίσιο της λειτουργικής-επικοινωνιακής θεωρίας της γλώσσας αλλά και των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον στόχοι είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής γραφής και του κριτικού εγγραμματισμού των μαθητών στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας. Οι δοκιμασίες του διαγωνισμού θα έχουν πρωτότυπη μορφή, για να προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να εμπλέκουν όλες τους τις δεξιότητες. Ο διαγωνισμός θα έχει δύο διαστάσεις, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές μιας σύγχρονης τάξης: αφενός ο Κλείταρχος απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα, αφετέρου η Βερενίκη σε μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα ή παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης.

Η επιτροπή διοργάνωσης και αξιολόγησης αποτελείται από τους: Ευγενία Μαγουλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνο Μαλαφάντη, Καθηγητή Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΕΚΠΑ, Μαρία Ιακώβου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και Γιάννη Τρυφιάτη, εκπαιδευτικό και Δρ. Παιδαγωγικής - ΕΚΠΑ.

Οι διακρίσεις θα είναι τιμητικές βραβεύσεις και θα αφορούν τις γλωσσικές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, την αντίληψη και τη δημιουργικότητα στη γλώσσα. Η συμβουλευτική επιτροπή, που είναι υπεύθυνη και για τις βραβεύσεις, αποτελείται από τους:

Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Επίτιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ

Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού, Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ

Παναγιώτη Κοντό, Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνο Μαλαφάντη Καθηγητή Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ

Βίκυ Πάτσιου, Καθηγήτρια Λογοτεχνίας, ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ

Θωμά Μπαμπάλη, Καθηγητή Παιδαγωγικής, Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών της Αγωγής, ΕΚΠΑ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι οι κάτωθι:

Α. Ο διαγωνισμός αφορά όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος και θα πραγματοποιηθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος. Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για εκείνους ή το σχολείο, ενώ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού Κλείταρχος και Βερενίκη θα αναλάβει όλη τη διαδικασία τελικής διοργάνωσης και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των μαθητών/τριών.

Β. Τα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή έως την Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/ συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση:

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής

Γ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι η Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 κατά τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες. Το πρωί της ημέρας αυτής ο Διευθυντής του Σχολείου με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ που συμμετέχουν παραλαμβάνουν τις οδηγίες, τα θέματα και τις βεβαιώσεις συμμετοχής στο email του σχολείου. Εναλλακτικά, οι Διευθυντές θα μπορούν το πρωί της ημέρας του διαγωνισμού «να κατεβάσουν» το αρχείο με τις οδηγίες και τα θέματα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/ και στη συνέχεια θα μεριμνήσουν για την αναπαραγωγή των θεμάτων. Γνωρίζοντας το γλωσσικό προφίλ των μαθητών του, ο εκπαιδευτικός αποφασίζει ποιοι μαθητές θα εξεταστούν στον Κλείταρχο και ποιοι στη Βερενίκη και μοιράζει τα θέματα με τα ερωτήματα-δραστηριότητες στους μαθητές της τάξης του. Καλό είναι η επιτήρηση να μην γίνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να αποφεύγονται οι ερωτήσεις.

Δ. Τα γραπτά των μαθητών θα βαθμολογηθούν μέσα στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς. Η βαθμολόγηση θα γίνει σε 100βάθμια κλίμακα. Τα θέματα είναι όλα ισότιμα και βαθμολογούνται με 10 μονάδες το καθένα (άριστα για το κάθε γραπτό, οι 100 μονάδες).
Θα σταλούν συμπληρωματικές οδηγίες διόρθωσης. Στη συνέχεια, θα αποστέλλονται τα στοιχεία και η βαθμολογία του πρώτου ανά τμήμα μαθητή/τριας (ή των πρώτων μαθητών, σε περίπτωση ισοβαθμίας) ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση kleitarhos.vereniki[at]gmail[dot]com.  

Ε. Όλα τα γραπτά του διαγωνισμού θα κατατίθενται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε σε κλειστό φάκελο όπου θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του αποστολέα: Ονομασία Σχολείου, Διεύθυνση Σχολείου, Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/τριας, Τηλέφωνο και Email σχολείου, Αριθμός Γραπτών (ανά τμήμα και τάξη). 
Στη συνέχεια, οι παραπάνω φάκελοι που θα παραδοθούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημέρες) θα αποσταλούν στο γραφείο της διοργανωτικής επιτροπής με υπεύθυνους παραλαβής την Ευγενία Μαγουλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και τον Ιωάννη Τρυφιάτη, Δρ. Παιδαγωγικής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος, 10680, Αθήνα.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kleitarhos.vereniki[at]gmail[dot]com.

ΣΤ.  Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού Κλείταρχος και Βερενίκη έως τις 31 Μαΐου και όλα τα σχολεία που θα λάβουν μέρος θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα. Η απονομή των βραβείων θα γίνεται στη διάρκεια τελετής μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

Θα απονεμηθεί ένα βραβείο για τον πρώτο μαθητή ή μαθήτρια κάθε τμήματος και σε όλους τους μαθητές θα δίνεται Βεβαίωση Συμμετοχής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός μαθητή με την καλύτερη επίδοση ανά τμήμα και τάξη θα απονέμεται σε όλους το βραβείο, ενώ θα δοθούν βραβεία συμμετοχής και στα σχολεία.

Ζ. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα σχεδιαστούν διαδικασίες αποτίμησης, οι οποίες θα στηρίζονται στις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική αξία της δράσης, τη μεθοδολογία υλοποίησής της, καθώς και την αποτίμηση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών και των μαθητριών.

 

Η επιτροπή διοργάνωσης του διαγωνισμού

Κλείταρχος και Βερενίκη


Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η χωρίς γραπτή άδεια της οργανωτικής επιτροπής κατά οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.